Algemene ledenvergadering

Op zaterdag 25 juni 2022 vond de Algemene Ledenvergadering van Leven met blaas- of nierkanker plaats.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 25 juni 2022

Hieronder vindt u de agendapunten voor de vergadering met hyperlinks naar de vergaderstukken.

 1. Opening door de beoogd voorzitter: mevrouw Liesbeth de Boer.
 2. Wij denken aan de overleden leden en donateurs.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Vaststelling besluitenlijst vorige Algemene Ledenvergadering op 26 juni 2021 (pdf).
 5. Jaarverslag 2021 (pdf).
 6. Balans en jaarrekening Leven met blaas- of nierkanker 2021 (pdf).
 7. Verklaring kascommissie (wordt ter vergadering voorgelezen).
 8. Decharge bestuur ten aanzien van het gevoerde financiële beleid.
 9. Benoeming leden kascommisie voor het jaar 2023.
 10. Vaststelling begroting 2022 (pdf).
 11. Goedkeuring jaarplan 2022-2023 (pdf).
 12. Benoeming nieuwe bestuursleden: wij verzoeken u mevrouw Liesbeth de Boer te benoemen in de functie van voorzitter en de heer Piet Houtsma als bestuurslid.
 13. Pauze.
 14. De toekomst van onze vereniging (pdf).
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting.